Účtovný výkaz

Slovnaft Retail, s.r.o. (IČO: 35700912) vykonala dňa 16.03.2016 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč POD pre obdobie od 2015-01 do 2015-12.

Príloha k účtovnej závierke POD.PDFPOD_2020311381_IR_2015_885230_1648754.pdf

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto - časť 1Korekcia - časť 2Netto 2Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74184 660 226,0047 569 929,0037 090 297,0040 799 606,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21282 371 164,0047 410 686,0034 960 478,0028 293 522,00
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)3675 426,00643 175,0032 251,00294 292,00
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/40,000,000,000,00
Softvér (013) - /073, 091A/5675 426,00643 175,0032 251,00294 292,00
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/60,000,000,000,00
Goodwill (015) - /075, 091A/70,000,000,000,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/80,000,000,000,00
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/90,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/100,000,000,000,00
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)1181 695 738,0046 767 511,0034 928 227,0027 999 230,00
Pozemky (031) - /092A/129 607 050,000,009 607 050,007 756 809,00
Stavby (021) - /081, 092A/1354 550 424,0032 395 411,0022 155 013,0017 249 303,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/1417 537 914,0014 372 100,003 165 814,002 993 118,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/150,000,000,000,00
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/160,000,000,000,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/170,000,000,000,00
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/18350,000,00350,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/190,000,000,000,00
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098200,000,000,000,00
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)210,000,000,000,00
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/220,000,000,000,00
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/230,000,000,000,00
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/240,000,000,000,00
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/250,000,000,000,00
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/260,000,000,000,00
Ostatné pôžičky (067A) - /096A/270,000,000,000,00
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/280,000,000,000,00
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/290,000,000,000,00
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)300,000,000,000,00
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/310,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/320,000,000,000,00
Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71332 286 691,00159 243,002 127 448,0012 465 487,00
Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)34121 298,004 091,00117 207,003 535 903,00
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/350,000,000,0027 833,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/360,000,000,000,00
Výrobky (123) - /194/370,000,000,000,00
Zvieratá (124) - /195/380,000,000,000,00
Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/39121 298,004 091,00117 207,003 508 070,00
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/400,000,000,000,00
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)41440 408,000,00440 408,002 306 729,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)4213 795,000,0013 795,0047 653,00
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/430,000,000,000,00
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/440,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/4513 795,000,0013 795,0047 653,00
Čistá hodnota zákazky (316A)460,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/470,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/480,000,000,000,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A490,000,000,000,00
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)500,000,000,000,00
Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/510,000,000,0010 150,00
Odložená daňová pohľadávka (481A)52426 613,000,00426 613,002 248 926,00
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)531 397 450,00155 152,001 242 298,004 789 068,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)541 285 875,00155 152,001 130 723,004 776 104,00
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/55314 264,000,00314 264,000,00
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/560,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/57971 611,00155 152,00816 459,004 776 104,00
Čistá hodnota zákazky (316A)580,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/590,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/600,000,000,000,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/610,000,000,000,00
Sociálne poistenie (336) - /391A/620,000,000,000,00
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/63107 802,000,00107 802,000,00
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)640,000,000,000,00
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/653 773,000,003 773,0012 964,00
Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)660,000,000,000,00
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/670,000,000,000,00
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/680,000,000,000,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)690,000,000,000,00
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/700,000,000,000,00
Finančné účty r. 72 + r. 7371327 535,000,00327 535,001 833 787,00
Peniaze (211, 213, 21X)7263,000,0063,005 204,00
Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)73327 472,000,00327 472,001 828 583,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)742 371,000,002 371,0040 597,00
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)750,000,000,001 371,00
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)762 371,000,002 371,0036 653,00
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)770,000,000,000,00
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)780,000,000,002 573,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 1417937 090 297,0040 799 606,00
Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 1008033 945 589,0026 293 673,00
Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)8136 845 251,0036 845 251,00
Základné imanie (411 alebo +/- 491)8236 845 251,0036 845 251,00
Zmena základného imania +/- 419830,000,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)840,000,00
Emisné ážio (412)850,000,00
Ostatné kapitálové fondy (413)8610 812 414,0010 812 414,00
Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 8987859 897,00796 091,00
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)88859 897,00796 091,00
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)890,000,00
Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92900,000,00
Štatutárne fondy (423, 42X)910,000,00
Ostatné fondy (427, 42X)920,000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)938 044 881,000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)940,000,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)950,000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)968 044 881,000,00
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 9997-22 223 889,00-23 436 209,00
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)986 782 036,006 782 036,00
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)99-29 005 925,00-30 218 245,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)100-392 965,001 276 126,00
Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 1401013 142 959,0014 504 184,00
Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)1022 352,00408 755,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)1031 732,001 731,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)1040,000,00
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)1050,000,00
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)1061 732,001 731,00
Čistá hodnota zákazky (316A)1070,000,00
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)1080,000,00
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)1090,000,00
Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)1100,00404 792,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)1110,000,00
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)1120,000,00
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)1130,000,00
Záväzky zo sociálneho fondu (472)114620,002 232,00
Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)1150,000,00
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)1160,000,00
Odložený daňový záväzok (481A)1170,000,00
Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 1201180,00514 967,00
Zákonné rezervy (451A)1190,000,00
Ostatné rezervy (459A, 45X)1200,00514 967,00
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)1210,000,00
Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)1222 912 586,0013 324 153,00
Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)12378 987,003 509 520,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)1240,000,00
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)1250,000,00
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)12678 987,003 509 520,00
Čistá hodnota zákazky (316A)1270,000,00
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)1282 700 000,000,00
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)1290,009 003 111,00
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)1300,000,00
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)1310,0073 538,00
Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)1320,0042 184,00
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)133125 832,00659 889,00
Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)1340,000,00
Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)1357 767,0035 911,00
Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138136228 021,00256 309,00
Zákonné rezervy (323A, 451A)13734 625,00256 309,00
Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)138193 396,000,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)1390,000,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)1400,000,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)1411 749,001 749,00
Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)1420,000,00
Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)1430,000,00
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)1440,000,00
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)1451 749,001 749,00

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuSkutočnosť
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)182 732 206,00159 819 036,00
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)287 976 754,00169 227 261,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)380 589 666,00157 704 457,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)40,000,00
Tržby z predaja služieb (602, 606)52 142 540,002 114 579,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)60,000,00
Aktivácia (účtová skupina 62)70,000,00
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)829 231,0017 552,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)95 215 317,009 390 673,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 261088 127 237,00167 310 156,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)1173 851 780,00147 371 248,00
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)12656 032,00962 022,00
Opravné položky k zásobám (+/-) (505)1310 880,0032 462,00
Služby (účtová skupina 51)143 778 066,005 132 953,00
Osobné náklady (r. 16 až r. 19)151 550 602,001 978 531,00
Mzdové náklady (521, 522)161 139 710,001 441 158,00
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)170,000,00
Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)18383 564,00503 793,00
Sociálne náklady (527, 528)1927 328,0033 580,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)2052 031,0063 157,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)213 091 552,002 463 553,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)223 123 898,002 434 527,00
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)23-32 346,0029 026,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)2467 929,0018 370,00
Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)25-8 748,003 248,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)265 077 113,009 284 612,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)27-150 483,001 917 105,00
Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)284 435 448,006 320 351,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44291 330,002 664,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)300,000,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)310,000,00
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)320,000,00
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)330,000,00
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)340,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)350,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)360,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)370,000,00
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)380,000,00
Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)391 313,002 661,00
Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)400,000,00
Ostatné výnosové úroky (662A)411 313,002 661,00
Kurzové zisky (663)420,003,00
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)430,000,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)4417,000,00
Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 5445165 577,00245 422,00
Predané cenné papiere a podiely (561)460,000,00
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)470,000,00
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)480,000,00
Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)4962 616,00100 898,00
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)5055 270,0092 439,00
Ostatné nákladové úroky (562A)517 346,008 459,00
Kurzové straty (563)52335,00106,00
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)530,000,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)54102 626,00144 418,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)55-164 247,00-242 758,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)56-314 730,001 674 347,00
Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)5778 235,00398 221,00
Daň z príjmov splatná (591, 595)583 128,00111 194,00
Daň z príjmov odložená (+/-) (592)5975 107,00287 027,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)600,000,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)61-392 965,001 276 126,00