Účtovný výkaz

Eni Slovensko, spol.s r.o. (IČO: 35700912) vykonala dňa 20.03.2015 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč POD pre obdobie od 2014-01 do 2014-12.

Príloha k účtovnej závierke POD.PDFPOD_2020311381_IR_2014_493098_1157355.pdf

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto - časť 1Korekcia - časť 2Netto 2Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74189 718 879,0048 919 273,0040 799 606,0045 506 757,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21276 678 173,0048 384 651,0028 293 522,0030 623 528,00
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)3696 532,00402 240,00294 292,00390 529,00
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/40,000,000,000,00
Softvér (013) - /073, 091A/50,000,000,000,00
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/6696 532,00402 240,00294 292,00390 529,00
Goodwill (015) - /075, 091A/70,000,000,000,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/80,000,000,000,00
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/90,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/100,000,000,000,00
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)1175 981 641,0047 982 411,0027 999 230,0030 232 999,00
Pozemky (031) - /092A/127 756 809,000,007 756 809,007 756 809,00
Stavby (021) - /081, 092A/1349 626 157,0032 376 854,0017 249 303,0018 685 889,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/1418 595 355,0015 602 237,002 993 118,003 790 301,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/150,000,000,000,00
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/160,000,000,000,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/170,000,000,000,00
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/183 320,003 320,000,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/190,000,000,000,00
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098200,000,000,000,00
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)210,000,000,000,00
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/220,000,000,000,00
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/230,000,000,000,00
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/240,000,000,000,00
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/250,000,000,000,00
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/260,000,000,000,00
Ostatné pôžičky (067A) - /096A/270,000,000,000,00
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/280,000,000,000,00
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/290,000,000,000,00
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)300,000,000,000,00
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/310,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/320,000,000,000,00
Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 713313 000 109,00534 622,0012 465 487,0014 827 902,00
Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)343 579 485,0043 582,003 535 903,004 653 300,00
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/3527 833,000,0027 833,0040 275,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/360,000,000,000,00
Výrobky (123) - /194/370,000,000,000,00
Zvieratá (124) - /195/380,000,000,000,00
Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/393 551 652,0043 582,003 508 070,004 613 025,00
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/400,000,000,000,00
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)412 306 982,00253,002 306 729,002 608 521,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)4247 906,00253,0047 653,0061 798,00
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/430,000,000,000,00
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/440,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/4547 906,00253,0047 653,0061 798,00
Čistá hodnota zákazky (316A)460,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/470,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/480,000,000,000,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A490,000,000,000,00
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)500,000,000,000,00
Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/5110 150,000,0010 150,0010 770,00
Odložená daňová pohľadávka (481A)522 248 926,000,002 248 926,002 535 953,00
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)535 279 855,00490 787,004 789 068,005 562 409,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)545 266 891,00490 787,004 776 104,005 557 206,00
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/550,000,000,000,00
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/560,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/575 266 891,00490 787,004 776 104,005 557 206,00
Čistá hodnota zákazky (316A)580,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/590,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/600,000,000,000,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/610,000,000,000,00
Sociálne poistenie (336) - /391A/620,000,000,000,00
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/630,000,000,000,00
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)640,000,000,000,00
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/6512 964,000,0012 964,005 203,00
Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)660,000,000,000,00
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/670,000,000,000,00
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/680,000,000,000,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)690,000,000,000,00
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/700,000,000,000,00
Finančné účty r. 72 + r. 73711 833 787,000,001 833 787,002 003 672,00
Peniaze (211, 213, 21X)725 204,000,005 204,009 615,00
Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)731 828 583,000,001 828 583,001 994 057,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)7440 597,000,0040 597,0055 327,00
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)751 371,000,001 371,002 465,00
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)7636 653,000,0036 653,0048 462,00
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)770,000,000,000,00
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)782 573,000,002 573,004 400,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 1417940 799 606,0045 506 757,00
Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 1008026 293 673,0025 017 547,00
Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)8136 845 251,0036 845 251,00
Základné imanie (411 alebo +/- 491)8236 845 251,0036 845 251,00
Zmena základného imania +/- 419830,000,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)840,000,00
Emisné ážio (412)850,000,00
Ostatné kapitálové fondy (413)8610 812 414,0010 812 414,00
Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 8987796 091,00724 839,00
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)88796 091,00724 839,00
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)890,000,00
Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92900,000,00
Štatutárne fondy (423, 42X)910,000,00
Ostatné fondy (427, 42X)920,000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)930,000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)940,000,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)950,000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)960,000,00
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 9997-23 436 209,00-24 789 999,00
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)986 782 036,006 782 036,00
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)99-30 218 245,00-31 572 035,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)1001 276 126,001 425 042,00
Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 14010114 504 184,0020 486 922,00
Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)102408 755,00495 730,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)1031 731,0026 288,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)1040,000,00
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)1050,000,00
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)1061 731,0026 288,00
Čistá hodnota zákazky (316A)1070,000,00
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)1080,000,00
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)1090,000,00
Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)110404 792,00465 164,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)1110,000,00
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)1120,000,00
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)1130,000,00
Záväzky zo sociálneho fondu (472)1142 232,004 278,00
Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)1150,000,00
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)1160,000,00
Odložený daňový záväzok (481A)1170,000,00
Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120118514 967,00514 967,00
Zákonné rezervy (451A)1190,000,00
Ostatné rezervy (459A, 45X)120514 967,00514 967,00
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)1210,000,00
Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)12213 324 153,0019 159 115,00
Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)1233 509 520,005 334 694,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)1240,000,00
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)1250,000,00
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)1263 509 520,005 334 694,00
Čistá hodnota zákazky (316A)1270,000,00
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)1280,000,00
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)1299 003 111,0013 005 425,00
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)1300,000,00
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)13173 538,0078 815,00
Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)13242 184,0052 999,00
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)133659 889,00649 014,00
Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)1340,000,00
Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)13535 911,0038 168,00
Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138136256 309,00317 110,00
Zákonné rezervy (323A, 451A)137256 309,00317 110,00
Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)1380,000,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)1390,000,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)1400,000,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)1411 749,002 288,00
Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)1420,000,00
Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)1430,000,00
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)1440,000,00
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)1451 749,002 288,00

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuSkutočnosť
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)1159 819 036,000,00
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)2169 227 261,00192 066 006,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)3157 704 457,00180 474 998,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)40,000,00
Tržby z predaja služieb (602, 606)52 114 579,002 171 575,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)60,000,00
Aktivácia (účtová skupina 62)70,000,00
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)817 552,0011,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)99 390 673,009 419 422,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 2610167 310 156,00189 799 187,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)11147 371 248,00169 417 574,00
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)12962 022,00991 467,00
Opravné položky k zásobám (+/-) (505)1332 462,0021 690,00
Služby (účtová skupina 51)145 132 953,005 349 705,00
Osobné náklady (r. 16 až r. 19)151 978 531,002 090 703,00
Mzdové náklady (521, 522)161 441 158,001 526 547,00
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)170,000,00
Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)18503 793,00519 312,00
Sociálne náklady (527, 528)1933 580,0044 844,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)2063 157,0069 600,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)212 463 553,002 620 002,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)222 434 527,002 620 002,00
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)2329 026,000,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)2418 370,0022,00
Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)253 248,009 330,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)269 284 612,009 229 094,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)271 917 105,002 266 819,00
Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)286 320 351,006 866 137,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44292 664,003 154,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)300,000,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)310,000,00
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)320,000,00
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)330,000,00
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)340,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)350,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)360,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)370,000,00
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)380,000,00
Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)392 661,003 056,00
Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)400,000,00
Ostatné výnosové úroky (662A)412 661,003 056,00
Kurzové zisky (663)423,0098,00
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)430,000,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)440,000,00
Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 5445245 422,00251 324,00
Predané cenné papiere a podiely (561)460,000,00
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)470,000,00
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)480,000,00
Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)49100 898,00117 765,00
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)5092 439,000,00
Ostatné nákladové úroky (562A)518 459,00117 765,00
Kurzové straty (563)52106,00556,00
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)530,000,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)54144 418,00133 003,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)55-242 758,00-248 170,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)561 674 347,002 018 649,00
Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)57398 221,00593 607,00
Daň z príjmov splatná (591, 595)58111 194,0048 318,00
Daň z príjmov odložená (+/-) (592)59287 027,00545 289,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)600,000,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)611 276 126,001 425 042,00