Účtovný výkaz

Eni Slovensko, spol. s r.o. (IČO: 35700912) vykonala dňa 29.03.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2013-01 do 2013-12.

POD101_2020311381_IR_2013_109621_280551.pdf

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto - časť 1Korekcia - časť 2Netto 2Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061192 740 086,0047 233 329,0045 506 757,0050 796 341,00
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021276 847 992,0046 224 464,0030 623 528,0032 663 807,00
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010)3705 649,00315 120,00390 529,00167 431,00
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/40,000,000,000,00
Softvér (013) - /073, 091A/5705 649,00315 120,00390 529,004 584,00
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/60,000,000,000,00
Goodwill (015) - /075, 091A/70,000,000,000,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/80,000,000,000,00
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 09390,000,000,00162 847,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A100,000,000,000,00
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)1176 142 343,0045 909 344,0030 232 999,0032 496 376,00
Pozemky (031) - 092A127 756 809,000,007 756 809,007 756 809,00
Stavby (021) - /081, 092A/1349 625 154,0030 939 265,0018 685 889,0020 132 029,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/1418 757 060,0014 966 759,003 790 301,004 597 406,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/150,000,000,000,00
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/160,000,000,000,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/170,000,000,000,00
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094183 320,003 320,000,0010 132,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A190,000,000,000,00
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098200,000,000,000,00
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)210,000,000,000,00
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A220,000,000,000,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A230,000,000,000,00
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A240,000,000,000,00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A250,000,000,000,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A260,000,000,000,00
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A270,000,000,000,00
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A280,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A290,000,000,000,00
Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 0553015 836 767,001 008 865,0014 827 902,0018 069 340,00
Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)314 693 882,0040 582,004 653 300,004 993 227,00
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/3240 275,000,0040 275,0016 080,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/330,000,000,000,00
Výrobky (123) - 194340,000,000,000,00
Zvieratá (124) - 195350,000,000,000,00
Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/364 653 607,0040 582,004 613 025,004 977 147,00
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A370,000,000,000,00
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)382 608 521,000,002 608 521,003 111 940,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A3961 798,000,0061 798,0030 698,00
Čistá hodnota zákazky (316A)400,000,000,000,00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A410,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A420,000,000,000,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A430,000,000,000,00
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A4410 770,000,0010 770,000,00
Odložená daňová pohľadávka (481A)452 535 953,000,002 535 953,003 081 242,00
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)466 530 692,00968 283,005 562 409,007 831 307,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A476 525 489,00968 283,005 557 206,007 809 899,00
Čistá hodnota zákazky (316A)480,000,000,000,00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A490,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A500,000,000,000,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A510,000,000,000,00
Sociálne poistenie (336) - 391A520,000,000,000,00
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A530,000,000,000,00
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A545 203,000,005 203,0021 408,00
Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)552 003 672,000,002 003 672,002 132 866,00
Peniaze (211, 213, 21X)569 615,000,009 615,0010 255,00
Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)571 994 057,000,001 994 057,002 122 611,00
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA580,000,000,000,00
Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/590,000,000,000,00
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291600,000,000,000,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)6155 327,000,0055 327,0063 194,00
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)622 465,000,002 465,004 660,00
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)6348 462,000,0048 462,0044 375,00
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)640,000,000,000,00
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)654 400,000,004 400,0014 159,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 1216645 506 757,0050 796 341,00
Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 0876725 017 547,0023 592 505,00
Základné imanie súčet (r. 069 až 072)6836 845 251,0036 845 251,00
Základné imanie (411 alebo +/- 491)6936 845 251,0036 845 251,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)700,000,00
Zmena základného imania +/- 419710,000,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)720,000,00
Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)7310 812 414,0010 812 414,00
Emisné ážio (412)740,000,00
Ostatné kapitálové fondy (413)7510 812 414,0010 812 414,00
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)760,000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)770,000,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)780,000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)790,000,00
Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)80724 839,00644 606,00
Zákonný rezervný fond (421)81724 839,00644 606,00
Nedeliteľný fond (422)820,000,00
Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)830,000,00
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 08684-24 789 999,00-26 314 425,00
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)856 782 036,006 782 036,00
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)86-31 572 035,00-33 096 461,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)871 425 042,001 604 659,00
Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 1188820 486 922,0027 200 754,00
Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)89832 077,001 044 782,00
Rezervy zákonné dlhodobé (451A)900,000,00
Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)91317 110,00361 495,00
Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)92514 967,00661 287,00
Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)930,0022 000,00
Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)94469 442,00449 215,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A)95465 164,00438 644,00
Čistá hodnota zákazky (316A)960,000,00
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)970,000,00
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)980,000,00
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)990,000,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)1000,000,00
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)1010,000,00
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)1020,000,00
Záväzky zo sociálneho fondu (472)1034 278,0010 571,00
Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)1040,000,00
Odložený daňový záväzok (481A)1050,000,00
Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)10619 185 403,0025 706 757,00
Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)1075 344 864,007 469 156,00
Čistá hodnota zákazky (316A)1080,000,00
Nevyfakturované dodávky (326, 476A)10916 118,004 788,00
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)11013 005 425,0017 805 889,00
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)1110,000,00
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)1120,000,00
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)11378 815,0085 423,00
Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)11452 999,0046 071,00
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)115649 014,00286 112,00
Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)11638 168,009 318,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)1170,000,00
Bankové úvery r. 119 + r. 1201180,000,00
Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)1190,000,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)1200,000,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)1212 288,003 082,00
Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)1220,000,00
Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)1230,000,00
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)1240,000,00
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)1252 288,003 082,00