Účtovný výkaz

Eni Slovensko, spol. s r.o. (IČO: 35700912) vykonala dňa 29.03.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2013-01 do 2013-12.

POD201_2020311381_IR_2013_109621_280549.pdf

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuSkutočnosť
bežné účtovné obdobiebezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja tovaru (604)1180 474 998,00192 724 265,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)2169 439 264,00181 203 563,00
Obchodná marža r. 01 - r. 02311 035 734,0011 520 702,00
Výroba r. 05 + r. 06 + r. 0742 171 575,002 009 865,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)52 171 575,002 009 865,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)60,000,00
Aktivácia (účtová skupina 62)70,000,00
Výrobná spotreba r. 09 + r. 1086 341 172,006 797 544,00
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)9991 467,001 038 695,00
Služby (účtová skupina 51)105 349 705,005 758 849,00
Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08116 866 137,006 733 023,00
Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)122 090 703,002 045 867,00
Mzdové náklady (521, 522)131 526 547,001 516 354,00
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)140,000,00
Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)15519 312,00498 901,00
Sociálne náklady (527, 528)1644 844,0030 612,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)1769 600,0086 427,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)182 620 002,002 973 602,00
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)1911,0045 031,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)2022,0045 056,00
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)219 330,0038 975,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)229 419 422,009 249 934,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)239 229 094,009 170 660,00
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)240,000,00
Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)250,000,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)262 266 819,001 667 401,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)270,000,00
Predané cenné papiere a podiely (561)280,000,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32290,000,00
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)300,000,00
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)310,000,00
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)320,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)330,000,00
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)340,000,00
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)350,000,00
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)360,000,00
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565370,000,00
Výnosové úroky (662)383 056,004 474,00
Nákladové úroky (562)39117 765,00189 888,00
Kurzové zisky (663)4098,0035,00
Kurzové straty (563)41556,00782,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)420,000,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)43133 003,00131 702,00
Prevod finančných výnosov (-) (698)440,000,00
Prevod finančných nákladov (-) (598)450,000,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (-r. 44) - (-r.45)46-248 170,00-317 863,00
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46472 018 649,001 349 538,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 5048593 607,00-253 185,00
- splatná (591, 595)4948 318,00843,00
- odložená (+/- 592)50545 289,00-254 028,00
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48511 425 042,001 602 723,00
Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)520,001 936,00
Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)530,000,00
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53540,001 936,00
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57550,000,00
- splatná (593)560,000,00
- odložená (+/- 594)570,000,00
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55580,001 936,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]592 018 649,001 351 474,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)600,000,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]611 425 042,001 604 659,00